Нове у працевлаштуванні іноземців у наступному році. Частина 3

Posted by

Частина 1

Частина 2

8784085_mБез сумніву, найважливіші зміни до закону О promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , які стосуються іноземців, містяться у його 16-му розділі “Podejmowanie pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Суттєві зміни внесено до статті 88j закону, яка містить детальний опис підстав, коли воєвода може або навіть повинен відмовити у виданні дозволу на працю іноземця. Аналогічні вимоги поширюються на короткотермінові дозволи (так звані “освядчення”), які тепер видаватимуть старости.
Існуючий перелік розширено випадками, коли воєвода/староста вважає запрошення від працедавця фіктивним (таким, що буде вукористовуватися для інших цілей, ніж робота на цього працедавця) або працедавець викликає сумніви у своїй сумлінності та спроможності.

2b.Wojewoda może wydać decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę, jeżeli z okoliczności wynika, że wniosek o wydanie zezwolenia na pracę został złożony dla pozoru, zezwolenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom, w szczególności:

1) nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi lub

2)  nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi w danym okresie, w tym zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jego działalność jest w okresie likwidacji, lub

3)  nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych, lub

4)  nie zgłasza do ubezpieczenia społecznego pracowników lub innych osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, lub

5)  zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Art. 88k. 1. Wojewoda uchyla wydane zezwolenie, jeżeli:
7) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej, w szczególności zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jest w likwidacji

До того ж, віднині передбачено відкликання дозволу на працю, якщо роботодавець припинив діяльність або вчинив інші порушення, які є підставою для відмови у виданні дозволу:

Art. 88k. 1. Wojewoda uchyla wydane zezwolenie, jeżeli:

7) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej, w szczególności zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jest w likwidacji

Також, оновленний закон містить нову норму – профільні міністри можуть визначати загальну кількість дозволів на працю, які видають воєводи та старости. При тому обмеження можуть визначатися як по місцевості, так і по видах діяльності.
Тепер до уваги мають братися не лише потреби ринку праці, а й питання безпеки країни та громадського порядку:

Art. 88j.
2a. Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę, jeżeli w danym roku nastąpiło przekroczenie obowiązującego go limitu zezwoleń na pracę, o którym mowa w art. 90b ust. 1.

Art. 90b. 1. Minister właściwy do spraw pracy w porozumiemiu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalną liczbę zezwoleń na pracę, która w danym roku kalendarzowym może zostać wydana przez wojewodów, uwzględniając potrzeby rynku pracy, względy bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego oraz zasadę komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich. Limity mogą dotyczyć poszczególnych województw, zawodów, rodzajów umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzajów działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi według klasyfikacji PKD

Варто зазначити, що станом на кінець жовтня 2017 року (тобто, за 2 місяці від початку дії нових норм закону О promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) в мережі нема загальнодоступної інформації про бодай попередні ліміти дозволів на наступний рік.

Унормування процедур видачі, скасувань та відмов у видачі дозволів на виконнання сезонних робіт – це близько десятка нових статей (від   88n до 88y), які займають кілька сторінок тексту і потребують грунтовного аналізу, який буде зроблений в Частині 4 цієї серії.

Ще дві статті (88z та 88za) закону О promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy значно ретельніше, ніж було раніше, унормовують найпоширеніший вид дозволів на працю іноземців (так звані “освядчення”).
Для контролю освядчень створюється електронний реєстр цих документів.
А загалом реєстрів буде три – окремо реєстр зезволень, окремо – зезволень сезонних і окремо – освядчень.

Роботодавець зобов’язаний посьмово повідомляти відповідний powiatowy urząd pracy, який адмініструє реєстр, про дати початку і закінчення роботи іноземця в рамках відповідного дозволу.
Якщо роботодавець такі відомості не надав, то у більшості випадків вважатиметься, що іноземець працював весь термін, на який видений дозвіл.
Отже, у випадку освядчень і сезонних дозволів працівникам треба бути уважними.
Якщо вони змінюють роботодавця, або працюють менший термін, то треба пересвідчитися в коректності інформації в реєстрі, адже може так статися, що у працівника  вже вибрані всі дозволені 6 місяців роботи по освядченню/ 9 місяців по сезонному дозволу, хоча по факту людина працювала значно менше, або не працювала взагалі.

За фальшиві освядчення тепер передбачена кримінальна відповідальність.

Ще однією новацією закону є встановлення одноразової плати за подання освядчень.
Станом на сьогодні існує лише доволі лояльна плата за зезволеніе, яка максимально складає 100 злотих (законом передбачно максимальну суму на рівні мінімальної заробітної плати).
Внесок за освядченіе максимально може сягати 10% від мінімальної зарплати.
Але якими конкретно будуть ці обидва внески в наступному році наразі інформації нема.
Разом з тим в оновленому законі чіткіше прописані суми штрафів за нелегальне працевлаштування іноземців, які у більшості випадків встановлюються на рівні 3-30 тисяч злотих.

Всі публікації на тему працевлаштування

Advertisements

3 comments

 1. Не дуже зрозуміло з тими новими змінами:
  1) Якщо працівник отримав візу по сезонному запрошенню приїхав там на якісь полуниці на полі працювати, але через місяць знайшов нову роботу, наприклад, на якомусь заводі, то чи зможе йому той завод замість сезонного запрошення видати нормальне освядчення і працевлаштувати такого робітника?
  2) Освядчення тепер буде реєструвати не повітовий ужонд праці, а староста? Чи староста буде завідувати лише сезонними запрошеннями?
  3) Як бути з візовими коридорами, якщо один рік людина працювала по освядченню, а наступний по сезонному запрошенню (або навпаки)?

  Подобається

  1. Дуже слушні запитання.
   Темі сезонних запрошень буде присвячена окрема публікація на нашому сайті, адже ця тема є новою і потребує більш детального вівчення.
   Всі питання сезонних запрошень регламентують статті 88m-88y ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040991001

   Вподобано 1 особа

Залишити відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s