Що станеться з освядченями у наступному році?

Posted by

Наближення Нового року цього разу несе нам все більше і більше сюрпризів.

З 1 вересня поточного року управління праці припинили реєстрацію заяв про намір доручити виконання праці іноземцю (польською – oświadczenie), якщо роботодавець планував виконання відповідних робіт після  31 грудня 2018 року.

Тоді роз’яснення обмежилися обтічним – “не буде можливості раєстрації”.

Наразі Міністр сім’ї, праці та суспільної політики видав розпорядження, яке передбачено в законі “ О promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy“.
Станом на сьогодні цього розпорядження ще нема на офіційному реєстрі нормативних актів, але його зміст розтлумачено на сайті Міністерства сім’ї, праці та суспільної політики:

Освядченя в розумінні § 1  pkt 20  розпорядження міністра від 21 квітня 2015 року будуть реєструвати лише до кінця грудня поточного року і лише за умови, що вони передбачають виконання робіт до кінця грудня 2018 року.
Подати документи на отримання візи на відставі такого освядчення можна буде лише до 31 жовтня 2018 року.
З 1 січня 2018 року освядченя будуть реєструватися лише у тому випадку, якщо вони передбачають виконання робіт, які не є сезонними,

Ще одне нововедення щодо освядчень у 2018 році – роботодавець має впродовж 7 днів повідомити відповідний адміністративний орган (ужонд праці), якщо працівник не вийшов на роботу у терміни, які передбачені в освядчені.
Якщо роботодавець не надав такої інформації, йому загрожує штраф у розмірі 2000 злотих.

Звертаємо увагу! 
Почали ширитися чутки, що з цього року відмінили “коридор” при роботі по освядченю.
Це не так!
Справді, з 1-го січня роботодавець може оформити нове освядченя на працівника, який у нього на цей момент працює впродовж кількох місяців.
Але ця можливість є одноразовою і пов’язана із введенням нового реестру, в якому не зберігається попередня історія.
Міністерство Праці офіційно підтвердило, що дні роботи по старому освядченію, виданому до 01 січня 2018 року і новому, яке має назву “o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi” і зареєстроване в реєстрі після 1 січня поточно року не підсумовуються. Тож, одноразова праця без коридору у цей перехідний період порушенням не вважається.

=========

Довідково – повний текст статей  закону “ О promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy“, які регулюють роботу на підставі освядченя

 1. Art. 88z.
  1. W oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlegającym wpisaniu do ewidencji oświadczeń, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamieszcza:1)  informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi:
  a)  nazwę albo imię (imiona) i nazwisko,
  b)  adres stałego pobytu albo adres siedziby,
  c)  numer telefonu oraz numer faksu,
  d)  numery identyfikacyjne NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,
  e)  numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej,
  f)  symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą cudzoziemca,
  g)  oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1– 6 (składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań),
  h)  oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi zasad powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom;

2)  informacje dotyczące cudzoziemca:
a)  imię (imiona) i nazwisko,
b)  płeć,
c)  datę urodzenia,
d)  obywatelstwo,
e)  nazwę, serię, numer, datę wydania i datę ważności dokumentu podróży,
f)  numer wizy lub karty pobytu oraz okres ważności tego dokumentu, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g) dane dotyczące podstawy prawnej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewidywanego sposobu wykorzystania oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń;

3)  dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi:
a)  nazwę zawodu, podklasę działalności według klasyfikacji PKD, w której powierza pracę cudzoziemcowi,
b)  stanowisko lub rodzaj pracy,
c)  miejsce wykonywania pracy,
d)  okres lub okresy pracy oznaczone datami,
e)  rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
f)  najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymywać cudzoziemiec, określone stawką godzinową lub miesięczną,
g)  wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu;

4)  dane dotyczące pracodawcy użytkownika, jeżeli oświadczenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego:
a)  nazwę albo imię (imiona) i nazwisko,
b)  adres stałego pobytu albo siedziby.

2. Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce

stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:
1)  cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 lub cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w zawodzie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 oraz
2)  praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9, oraz
3)  okres wykonywania pracy określony wzłożonym oświadczeniu opowierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

3. Powiatowy urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniuwykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony woświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

4. W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie opowierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, awsprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż wterminie 30dni od dnia otrzymania oświadczenia.

5. Starosta wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:
1)  podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub osoba fizyczna, która działała w jego imieniu, zostali co najmniej dwukrotnie prawomocnie ukarani za popełnienie czynu, októrym mowa wart.120ust.11, wokresie 12miesięcy poprzedzających datę złożenia oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy;
2)  podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub osoba fizyczna, która działała w jego imieniu, zostali prawomocnie ukarani za popełnienie czynu, o którym mowa w art. 120 ust. 3–5;
3)  podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub osoba fizyczna, która działała w jego imieniu, zostali ponownie prawomocnie ukarani w ciągu dwóch lat od uznania za winnego popełnienia czynu, o którym mowa w art. 120 ust. 1, za podobne wykroczenie;
4)  podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie czynu z art. 218–221 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
5)  podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie wzwiązku zpostępowaniem owydanie zezwolenia na pracę czynu z art. 270–275 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę;
6)  podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osobą fizyczną, karaną za czyn, októrym mowa wart.189a ustawy zdnia 6czerwca 1997r. – Kodeks karny, lub karaną winnym państwie na podstawie przepisów Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę;
7) w danym roku kalendarzowym nastąpiło przekroczenie obowiązującego limitu oświadczeń, o którym mowa w art. 90b ust. 3.

6. Starosta może wydać decyzję o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli zokoliczności wynika, że oświadczenie zostało złożone dla pozoru, oświadczenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca wcelu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych zprowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom, w szczególności:
1)  nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi lub
2)  nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi w danym okresie, w tym zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jego działalność jest w okresie likwidacji, lub
3)  nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych, lub
4)  nie zgłasza do ubezpieczenia społecznego pracowników lub innych osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, lub
5)  zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

7. Organy Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy są obowiązane nieodpłatnie udostępniać starostom posiadane informacje ookolicznościach, o których mowa w ust. 5 pkt 1‒6, dotyczących podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

8. Starosta może pozyskać od organów Krajowej Administracji Skarbowej informacje o:
1)  przychodzie lub dochodzie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych,
2)  zaległościach podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi z tytułu podatków lub innych należności publicznoprawnych ‒ w celu ustalenia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 1, 2 i 5.

9. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 8, następuje za pomocą systemów teleinformatycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy.

 

10. Starosta może pozyskać z systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy, informacje w celu ustalenia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 3 i 4.

11.Uprawnienia określone wust.8 i10przysługują organowi wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym.

12. Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:
1)  nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
2)  nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
3)  podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
4)  cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

13.Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:
1)  podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
2)  niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia

14. W przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 13, uznaje się na potrzeby ustalenia okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń, że cudzoziemiec wykonywał pracę od dnia określonego w oświadczeniu, chyba że z okoliczności wynika, że cudzoziemiec rozpoczął pracę na podstawie oświadczenia w późniejszym terminie.

15.Domniemywa się, że cudzoziemiec, którego dotyczy oświadczenie opowierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń, zakończył wykonywanie pracy w dniu określonym w oświadczeniu, chyba że z okoliczności wynika, że cudzoziemiec zakończył pracę na podstawie oświadczenia w innym terminie.

16. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń lub cudzoziemiec wykonujący pracę na podstawie takiego oświadczenia mogą powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o zakończeniu tej pracy.

 

Art. 88za.

1. Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zawieszenia postępowania na wniosek strony.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wniosku cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w celu kontynuacji zatrudnienia u danego pracodawcy.>

Advertisements

3 comments

 1. Скажіть будь ласка, якщо в мене у освядченні початок роботи 04.12.17, а подача на візу 05.01.18, чи будуть проблеми при отриманні візи а потім з перетином кордону?

  Подобається

  1. В ситуації, що змінюється дуже важко прогнозувати, як це все буде працювати на практиці.
   Але вже зараз власники бізнесу в Польщі повідомляють, що у ужонді праці стверджують, що треба переєструвати освядчення навіть тоді, коли працівник не зміг вчасно вийти на роботу з поважних причин.
   Якщо ваш роботодавець зацікавлений – йому варто проконсультуватися в ужонді праці. Зрештою, час на отримання нового освядчення ще є

   Подобається

Залишити відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s