Скільки коштів треба мати при перетині кордону?

Posted by

“Польські” групи у соцмережах завжди сповнені запитаннями “Скільки грошей треба мати при собі при перетині кордону?”.
Судячи з відповідей – навіть досвідчені подорожувальники користуються дуже суперечливими даними.
А отже – розбираємося, як має бути по правилах; де прикордонники праві; а де – навпаки, вам варто показувати їм роздруківку чи скан офіційного документу.

Основним документом, який визначає вимоги Польші до платоспроможності тих, хто в’їжджає в країну, визначені у Розпорядженні Міністра внутрішніх страв та адміністрації (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu)

Тут можна завантажити документ у зручному форматі для роздруку

Основні положення Розпорядження:

Зазвичай від подорожуючого вимагається наявність
300 злотих для подорожі, яка триватиме до 4-х днів
+75 злотих на кожний наступний день, понад 4-х.

Гроші можуть бути як у злотих, так і у валюті.

Є 4 винятки з цього правила, які трапляються, якщо подорожуючий
– приїздить до Польщі з метою участі у спеціальних молодіжних програмах, виступах, спортивних змаганнях;
має вже сплачені послуги перебування (готель, харчування тощо)
– має оплачену путівку до санаторію/бази відпочінку
– є учасником вакаційної програми, яка дозволяє мати підробіток (але він не має бути основною метою подорожі).
У таких випадках достатньо мати 20 злотих на кожний день перебування, але не менше, ніж 100 злотих (або відповідну суму у валюті).

Якщо людина приїхала на навчання, то їй потрібно мати принаймні 1086 злотих (або еквівалент у валюті). Ця сума вимагається на перші 2 місяці перебування.

Крім коштів на проживання, іноземець має мати й кошти на зворотній квиток (або сам квиток). Для українців ця сума становить 200 злотих.

Зазначені кошти не обов’язово везти у готівці.
Документами, які підтверджують платоспроможність можуть бути:
– дорожні чеки
– документ банку, який підтверджує кредитний ліміт у випадку  кредитної картки
– документ, який підтверджує наявність коштів на рахунках у  финансових установах в Польщі або країнах ЄС
– довідка про призначення стипенції
Всі ці документи мають бути видані не раніше, ніж за місяць до перетину кордону.

=======

Повний текст Розпорядження:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r.poz. 463 i 1004) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
     1) wysokość wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów:
              a) utrzymania cudzoziemca w trakcie jego pobytu na tym terytorium,
              b) podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania,
              c) tranzytu przez to terytorium do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd;
      2) dokumenty, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania środków, o których mowa w pkt 1, zgodnie z prawem;
      3) dokumenty, które mogą potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu cudzoziemca, jeżeli ze względu na cel lub czas trwania planowanego pobytu następuje zróżnicowanie wysokości środków.
§ 2.
1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości co najmniej:
            1) 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni,
            2) 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni – albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.
2. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
        1) jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów sportowych,
        2) ma opłacone koszty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,
        3) przyjeżdża do placówki leczniczo-sanatoryjnej,
        4) jest uczestnikiem programu umożliwiającego wykonywanie pracy wakacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie stanowi głównego celu jego pobytu, uregulowanego umową międzynarodową, której Rzeczpospolita
Polska jest stroną – musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości co najmniej 20 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej jednak niż 100 złotych, albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.
3. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach, prowadzenia prac rozwojowych oraz podjęcia lub kontynuowania
nauki musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości co najmniej 1086 złotych na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.
§ 3.
Cudzoziemiec musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b lub c, w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniej jednak niż:
1) 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
2) 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż określone w pkt 1,
3) 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej
– albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.
§ 4.
1. Dokumentami, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1, są:
1) czek podróżny;
2) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank lub instytucję kredytową, które wystawiły kartę kredytową;
3) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lubinstytucji kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
2. Dokumentem, który może potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i c, może być także bilet powrotny uprawniający do podróży do tego państwa.
3. Dokumentem, który może potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych, o których mowa w § 2 ust. 3, może być także dokument potwierdzający przyznanie stypendium temu cudzoziemcowi.
4. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem przekroczenia granicy.
§ 5.
Dokumentami, które mogą potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu przez cudzoziemców, o których mowa w § 2 ust. 2, są:
1) dokument potwierdzający uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub zawodach sportowych;
2) dowód opłacenia kosztów pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obejmującym co najmniej koszty zakwaterowania i wyżywienia;
3) skierowanie do placówki leczniczo-sanatoryjnej;
4) wiza w celu udziału w programie pracy wakacyjnej zawierająca nazwę programu zamieszczoną w polu „Uwagi”.
§ 6.
Dokumentem, który może potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu przez cudzoziemca, o którym mowa w § 2 ust. 3, jest zaświadczenie o przyjęciu na studia lub o kontynuowaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych, szkoleniu, prowadzeniu prac rozwojowych oraz o podjęciu lub kontynuowaniu nauki.
§ 7.
Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wjazd
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk
Advertisements

2 comments

    1. Ви задаєте питання під публікацією, в якій детально розписані всі законодавчі вимоги.
      У розпоряджені нема окремих вимог для робочих та шенгенських віз.

      Подобається

Залишити відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s