Карта із доступом до ринку праці

Posted by

“Карта побиту із доступом до ринку праці” – річ, яка щоразу породжує навколо себе різноманітні міфи.
Одні вважають, що працювати в Польщі можна лише  маючи робочу візу або карту із такою позначкою. Інші – що така карта обмежує свободу працівника при бажанні змінити роботу. Існують й інші припущення.

А як же насправді?

Закон про іноземців (Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach)  п. 11 ч. 1 ст. 244 визначає перелік випадків, коли карта має таку позначку

Art. 244. 1. W karcie pobytu umieszcza się
11) adnotację „dostęp do rynku pracy” – w przypadku zezwolenia udzielonego
cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jest zw olniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Отже, якщо карта була отримана на підставі дозволу на роботу у певного роботодавця, то на ній буде відмітка “з доступом до ринку праці”, але цей ринок буде обмежений одним роботодавцем і у випадку зміни роботи доведеться подавати новий пакет документів для отримання нової карти. А це – знову тривале очікування, кошти, необхідність вкластися у встановлені законом терміни щодо повідомлення про втрату роботи та щодо пошуку нової роботи.
Відтак, не всі наважуються на зміну роботи, якщо тільки не трапляється екстрений випадок або ж до кінця дії карти все одне залишається небагато часу.
Але! Якщо вже зважувати всі плюси та мінуси зміни роботи, варто взяти до уваги, що після повідомлення воєвуди про втрату роботу карта не скасовується миттєво, і навіть після сплиття місяця, який передбачений законом на пошук роботи, теж не скасовується – вона буде дійсна до видачі нової карти, з нового місця роботи (ситуацію, коли  людина не претендує на нову карту, ми тут не розглядаємо, йдеться виключно про зміну роботи в Польщі і продовження перебування в цій країні).
Так, для отримання нового дозволу є не так багато часу, але місія не виглядає нездійсненною. Цілком можливо усе спланувати заздалегідь, ретельно обрахувати та вписатися у рамки. Додатковою зручною опцією тут буде можливість подати пакет документів на отримання нової карти поштою.

Втім, повернемося до тих карт, для яких помітка “із доступом до ринку праці” означає весь ринок праці, а не окремого роботодавця.

Така карта видається тим іноземцям, які для роботи у Польщі не потребують дозволу.
Перелік  таких осіб визначається Законом про промоцію працевлаштування та інституції ринку праці ст. 87 (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Art. 87. Przesłanki prawa cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium RP
1.Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;*
 2 )udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3)posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4) posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4a) posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
 5) posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 6) korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 6a) posiada ważne zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 usługi rynku pracy ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7)jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 8)jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej;
 9) jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi;
 10) towarzyszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 7–9, jako członek rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;
 11) jest osobą, o której mowa w art. 19 zachowanie prawa pobytu na terytorium RP przez członka rodziny obywatela UE ust. 2-3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900);
 11a) posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę ust. 1, art. 126 zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, art. 127 zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub art. 142 przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – na warunkach określonych w tym zezwoleniu;
 12) posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 cel wydania wizy Schengen lub wizy krajowej ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
b) na podstawie art. 108 potwierdzenie złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy ust. 1 pkt 2 lub art. 206 potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
c) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu na terytorium RP ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
ca) na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 61 dklaracja małoletniego zamiaru złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, określającego status członka rodziny członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego albo innej osoby zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, pozostającego z tą osobą we wspólnocie domowej, jeżeli pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a państwem obcym zostały zawarte umowa lub porozumienie międzynarodowe w sprawie wykonywania działalności zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych, lub
d) na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, lub
e) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, lub
f) w ramach ruchu bezwizowego.

 2.Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony cudzoziemiec:

1) posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144 warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, art. 151 zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych ust. 1 lub 2, art. 158 przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela RP ust. 2 pkt 1 lub 2, art. 161 przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia się z rodziną ust. 2, art. 176 przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi lub art. 186 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 2) będący małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i ust. 1 pkt 1–6, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego;
 3) będący zstępnym, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 8 lit. b, obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i 2 oraz ust. 1 pkt 1–6, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4)posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone na podstawie art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
5) przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 potwierdzenie złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy ust. 1 pkt 2 lub art. 206 potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie pkt 1–4;
 6) posiadający ważną Kartę Polaka;
 8) uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, który jest zatrudniony przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium tego państwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 9) w stosunku do którego umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy dopuszczają wykonywanie pracy bez konieczności posiadania zezwolenia.
 3. Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca, będącego obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 rozporządzenie w sprawie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca ust. 10 pkt 2, który wykonuje pracę poza zakresem działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 rozporządzenie w sprawie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca ust. 9 przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jeżeli powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, a praca jest wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu.
4. Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca będącego obywatelem państwa innego, niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 rozporządzenie w sprawie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca ust. 10 pkt 2, wykonującego pracę w zawodach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 rozporządzenie w sprawie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca ust. 11 przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jeżeli powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, a praca jest wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu.
* – отут до всього непогано було б збагнути, що коли хтось хоче назвати українців у Польщі біженцями, то не варто вимагати від них дозволу на працю. Або/або…

На додачу до положень Закону про промоцію працевлаштування є ще Розпорядження міністра праці w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Тобто –  перелік є доволі розгорнутим, деякі з категорій аналізуються в розділі Трудоустройство нашого сайту.

Тож, якщо ви хочете отримати повноцінний доступ до ринку праці Польщі, варто уважно вивчити зміст ст, 87 Закону про промоцію працевлаштування, а також – розпорядження Міністра, обирати найбільш придатний для себе варіант та наполегливо працювати над тим, аби втілити його у своєму житті

10 comments

 1. Доброго дня. Підкажіть будь ласка, я маю песель, але буду виїзжати з Польші. Чи треба його якось скасовувати..?

  Подобається

 2. Добрый день!
  Являюсь студенткой второго курса магистратуры польского ВУЗа, в сентябре этого года закончилась национальня виза, после каникул въехала по безвизу и продолжила подработку на Umowie zlecenia. В начале ноября отправила почтой документы на получение Карты Побыта с целью продолжения учебы в ВУЗе, продолжаю учиться и частично работать в Польше, 90 дней безвиза оканчиваются в середине декабря. Подскажите, пожалуйста, как я могу узнать приняли мои документы? (подтверждение о получении письма в Urzędzie Wojewódzskim получила 6 ноября, так называемый, “жёлтый лист” с печатью и подписью о получении). Могу ли получить печать в паспорт о подаче документов и ожидания карты для своего спокойствия. И могу ли я продолжать работать по Umowie zlecenia дальше? Либо какие могут быть проблемы?

  Подобається

  1. Процедура получения печати в паспорте зависит от воеводства. В одном можно прийти в канцелярию, показать паспорт, дело найдут в базе данньіх и поставят печать. В другом нужно ждать письмо инспектора.
   Узнайте, какие правила в вашем ужонде,
   Сможете ли работать – зависит от вашего работодателя. Не все решаются брать работников без печати. Почему – обьяснено в нашей статье https://bit.ly/2XX2tit

   Подобається

   1. Дуже дякую. Точніше я хочу змінити працю в очікуванні карти побиту. Але є можливість тільки на пів ставки.

    Подобається

   2. Спробуйтедодатково знайти ще одну. Можливо погодинно й на умові зліцення. Тоді ваші підстави перебування будуть грунтовнішими

    Подобається

   3. Так, можете.
    Надання поясненнь завжди допомагає інспектору швидше розібратися у вороху документів.
    Тільки пім’ятайте, що на додаткову роботу у вас теж має бути дозвіл

    Подобається

Залишити відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s