PIP підтверджує: випускникам поліцеальних шкіл дозволи на працю не потрібні

Posted by

Дуже важливу публікацію ми знайшли на сайті Panstwowej Inspekcji Pracy.

Тема для нашого сайту не нова – йдеться про  чергове підтвердження законодавчої норми, яка звільняє випускників поліцеальних шкіл від вимоги мати дозвіл на працю, про що ми писали вже неодноразово.
Але ця інформація має особливе значення.
По-перше – PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) є саме тим органом, який перевіряє роботодавців по всіх питаннях, пов’язаних із наймом праціників, включно із іноземцями. Тож, якжо вже PIP каже, що можна – то точно можна, на 100%.
І по-друге, в цій публікації дуже точно, прямо та лаконічно дані відповіді навіть щодо спірних моментів, які інші служби намагалися обходити. В тому числі – PIP геть не бентежить, що в  структурі середньої лсвіти відбулися зміни і поняття “понадгімназійна школа” відтепер замінено поняттям “понадпоставова”, поліцеальні школи від того свій статус не втратили.

Отже:

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POSIADANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW BĘDĄCYCH ABSOLWENTAMI POLSKICH SZKÓŁ POLICEALNYCH

Zgodnie z § 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę nie są objęci obowiązkiem posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemcy będący absolwentami polskich szkół ponadgimnazjalnych.

W polskim systemie edukacji (który jest aktualnie w trakcie przeorganizowania w związku z wygaszaniem gimnazjów) szkoła policealna, jako placówka przeznaczona dla absolwentów szkół średnich (liceów i techników), należy wraz z tymi szkołami do grupy szkół ponadgimnazjalnych.

Cudzoziemiec będący absolwentem polskiej szkoły policealnej jest zatem zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na terytorium RP. Nie musi on również posiadać oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanego do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy na podstawie art. 87 ust. 3 i art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, szkoły i placówki mogą być publiczne albo niepubliczne. Również szkoły policealne mogą mieć charakter publiczny albo niepubliczny, co wynika z art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f powołanej ustawy.

Szkoły niepubliczne mogą być zakładane przez osoby fizyczne i osoby prawne. Do założenia takiej szkoły wymagany jest wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek, której zadania wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa (art. 29 ust. 3 i art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Właściwość rzeczowa konkretnego organu wynika, co do zasady, z przypisania zadań oświatowych do szczebla jednostek samorządu terytorialnego właściwych do prowadzenia poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek. W przypadku szkół ponadpodstawowych, w tym policealnych, prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych należy do powiatów.

Informacje o konkretnej szkole można znaleźć na stronach internetowych Centrum Informatycznego Edukacji (będącego jednostką budżetową podległą Ministrowi Edukacji Narodowej), na których zamieszczono Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych https://rspo.men.gov.pl/ lub na stronach właściwego kuratorium oświaty.

Podsumowując, należy stwierdzić, że cudzoziemiec będący absolwentem polskiej szkoły policealnej – niezależnie od tego, czy jest to szkoła publiczna, czy niepubliczna (wpisana do właściwego rejestru) – jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla obowiązywania tego zwolnienia nie ma również znaczenia, czy nauka w szkole policealnej odbywała się w formie stacjonarnej, czy zaocznej.

Cudzoziemiec musi odpowiednio udokumentować swoje uprawnienie do świadczenia pracy bez zezwolenia na pracę, przedkładając podmiotowi powierzającemu pracę świadectwo ukończenia szkoły policealnej. Podmiot ten powinien dysponować kopią ww. dokumentu w celu jej przedłożenia organom kontrolnym (w szczególności Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej).

Пряме посилання

Підсумуємо:

  1. Іноземцю, який закінчив поліцеальну школу в Польщі, не потрібно мати ані освядченя, ані зезволеня на працю на території Польщі
  2. Поліцеальна школа при тому може бути як публічна (фінансуватися з бюджету і надавати безкоштовне навчання), так і непублічна (аналогічно нашій приватній). Якщо школа є непублічною, вона має бути зареєстрована відповідним повятовим органом і  бути включеною до реєстру RSPO.
  3. Немає значення, чи навчання в поліцеальній школі є стаціонарним, чи заочним.
  4. Іноземець, який хоче звільнення від дозволу на працю, має надати роботодавцю свідоцтво про закінчення школи (не диплом, а свідоцтво!, його отримати простіше). Копію цього свідоцтва роботодавець має зберігати на випадок перевірки контролерами (з PIP та прикордонної служби)
  5. Немає жодної вимоги щодо відповідності спеціальності у свідоцтві та робіт, які виконує іноземець.

Відповідно, наша теза – Доросла освіта – найрозумніша інвестиція – отримує ще одне підтвердження

Залишити відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s