Як після 2,5 років на тимчасовому перебуванні отримати постійне

Posted by

 

Щороку на початку осені серед трудових мігрантів в Польщі вже традиційно починають ширитися байки про чарівні зміни в законодавстві, які раптово та  позитивно змінять якийсь окремий аспект їхньої легалізації тут.

Минулого року заробітчани дружно обговорювали чутки про те, що іноземцям дозволять працювати 9 місяців замість 6 на рік. В житті все виявилося прозаїчнішим – зміни до законодавства дійсно відбулися, вони запровадили новий вид дозволів – сезонний, хтось ними зараз навіть користується, але популярними вони не стали, ажіотажу навколо них нема, загальних та поширених умов найму вони суттєво не змінили.

Цього року й чутки, й сподівання – все за розкладом.
Соцмережі сповнені запитаннями на кшталт:

Чи правда що вийшов новий закон, що після 2,5 років на Карті побиту можна подаватись на сталий побит???

Тож, спробуємо розібратися, що саме породило поточний сплеск оптимізму.

Термін 2,5 роки (вірніше – 2 роки і 6 місяців) у прив’язці до згаданих карт побиту можна знайти лише в одному документі – законопроекті “Ustawa o rynku pracy“, який нещодавно винесений на обговорення, який сподіваються прийняти до кінця року і який має увійти в дію з 1-го січня 2019 року.
Якщо точніше, то ст. 453 цього законопроекту має внести зміни в Закон про іноземців (Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) ось таким чином:

Art. 453. W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2206, z późn. zm.))wprowadza się następujące zmiany:

13) w art. 195 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) jest obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 265 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia … o rynku pracy, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata i 6 miesięcy na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udzielonego ze względu na cel, o którym mowa w art. 114 ust. 1a, i posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie 
i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, lub”;

Після цієї зміни в Законі про іноземців стаття 195 виглядатиме так:

DZIAŁ VI
Zezwolenie na pobyt stały izezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Rozdział 1
Zezwolenie na pobyt stały
Art. 195.
1. Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli:
1) jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego
władzą rodzicielską:
     a) urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
    b) urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego
temu cudzoziemcowi lub w okresie pobytu tego cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniemmu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej, lub
2) jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską, lub
3) jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, lub
4) pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z
obywatelem polskim i pozostawał w tym związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, i
bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim ztym obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lubzgody na pobyt ze względów humanitarnych, lub
5) jest ofiarą handlu ludźmi wrozumieniu art.115 § 22 Kodeksu karnego i:
     a) przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi,
     b) współpracował z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego,
     c) ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, lub
6) bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rze czypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż:
    a) 5 lat w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub
    b) 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3, lub
   <c) 4 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udzielonego ze względu na cel, o którym mowa w art. 114 ust. 1a, i posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, lub> (цей пункт входить в дію з 01.01.2019)
6a) jest obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 265 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia … o rynku pracy, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata i 6 miesięcy na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udzielonego ze względu na cel, o którym mowa w art. 114 ust. 1a, i posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie 
i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, lub (новий пункт, може увійти в дію з 01.01.2019)
7) (uchylony)
8) udzielono mu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu, lub
9) posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.
Тут варто звернути увагу, на 2 моменти:
– лише кілька місяців тому в цю статтю вже була внесена зміна,  яка передбачає надання сталого побиту на подібних підставах. Чомусь вона здалася ініціаторам законопроекту недостатньою;
– обидва свіжих доповнення до статті суттєво вибиваються з логіки інших пунктів цієї ж статті (Зазвичай закони, у яких демонстртативно порушена логика, погано взаємодіють із іншими законами і вносять сумбур у правове поле).
Але менше з тим. Якщо п. 6.1 с) вже створено прецедент, то чому зараз не прийняти й  п. 6а)?
Відтак, продовжуємо розбиратися, які умови треба виконати, аби відповідати вимогам п. 6а).
Аrt. 265 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia o rynku pracy
Art. 265. 5. Minister właściwy do spraw pracy, kierując się celami polskiej polityki migracyjnej, określi, w drodze rozporządzenia:
2) państwa, których obywatele mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę 
na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń.
poczt
Rozdział 2 Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Art. 114.

1. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz
spełnione są łącznie następujące warunki:
1) cudzoziemiec posiada:
     a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
     b) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
2) cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce
zamieszkania;
3) podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;
4) wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie
pracy w załączniku do wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 106 ust.
1a, nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
5) wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4, nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.
<1a. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się także wówczas, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki, określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, cudzoziemiec posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy w tym zawodzie i spełnione są łącznie warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.> (цей пункт входить в дію з 01.01.2019)
Згаданий у тексті п. 5 цієї ж статті формулюється так (він теж набуває чинності з 01.01.2019:
<5. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, zawody pożądane dla polskiej gospodarki, biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, w tym potrzebę zapewnienia efektywnego zatrudniania w zawodach, w których w skali całego kraju występują znaczące niedobory pracowników.>
Отже, підсумуємо.
– Є законопроект, який може набути чинності з 1  січня наступного року. Але він станом на кінець серпня 2018 року ще не прийнятий,
– Цей законопроект може внести зміни в Закон про іноземців. Але гарантій, що це станеться нема.
– Якщо зміни в в Закон про іноземців будуть внесені, то в ньому з’явиться наступна норма:
Для громадян тих  країн, які можуть працювати на освядчені (Україна до цього переліку входить), може бути наданий  дозвіл на постійне перебування на невизначений термін, якщо перед поданням заяви на такий дозвіл, іноземець постійно перебував в Польщі від 2,5 років (2 роки і 6 місяців) на підставі дозволу на перебування та працю, його праця  відноситься до переліку необхідних для польської економіки та він має достатній рівень доходів
В принципі, норма дійсно виглядає як можливість для спрощення легалізації.
Але…
Справа в тому, що міністр може визначити перелік бажаних для економіки професій, а може цього не робити. При тому, як часто будуть оновлюватися ці списки – не визначено взагалі.
Якщо людина справді отримає дозвіл на перебування та виконання означеної списком міністру роботи, то чи означатиме це, що за 2,5 роки їй гарантований сталий побит? Чи за 2,5 роки її професія може вже не бути потрібною в польській економіці?
Зрештою, про списки “дефіцитних професій” говорять вже доволі давно, але єдиним списком, по якому можна принаймні попередньо ознайомитися із затребуваними професіями є той, який звільняє від тесту ринку праці. Але це зовсім не означає, що на сталий побит список буде подібний
(Доповнення) Станом на кінець вересня 2018 року інформації про проходження законопроектом проміжних етапів нема. Але є опосередкована інформація, яка свідчить, що просування законопроекту загальмувалося – посилання на проміжні документи, які, в тому числі були використані в публікації, на разі не працюють.
Чекаємо на подальший розвиток подій
(Ще одне доповнення) Станом на 1 січня 2019 року законопроект “Про ринок праці” знятий з розгляду. Його не буде. Принаймні у такому вигляді

2 comments

 1. Доброго дня! Проконсультуйте, будь ласка, в даному питанні..Чоловік подав документи на карту сталого побиту, так як його бабця -полька . Здав всі необхідні документи, пройшов співбесіду з інспектором. Тепер отримали лист,в якому вказано, що не надано документів, які б підтверджували зв’язок з пол народом,культурою, тобто zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego
  z państw, o których mowa w art. 2 ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie
  w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości
  narodowej…Власне, питання: які саме документи необхідні?.Дякую

  Подобається

  1. Судячи з того, що ви написали, ваш чоловік під час співбесіди не зміг підтвердити свою зацікавленість бути членом польської спільноти. Просто наявності предків замало. Потрібно ще бути готовим інтегруватися в суспільство

   Подобається

Залишити відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s