Апеляція при відмові у карті

Posted by

Останнім часом з’являється все більше повідомлень про негативну децизію в справах  надання дозволу на тимчасове перебування (карти побиту).
В цьому поки нема ніяких ознак якогось умислу щодо трудових мігрантів.
Чим більша абсолютна кількість поданих заяв – тим більша й кількість відмов, при збереженні того самого співвідношення, що й раніше.
Більше люди про це розповідають – складається враження, що явище стає поширеним.
Втім, жодних підстав стверджувати, що Польща стала менш прихильна до мігрантів, наразі нема.
А от підготовуватися заздалегідь, аби вчасно та ефективно відреагувати на відмову, не завадить.

Почнемо традиційно вже із вивчення законодавства.

Процедуру розгляду справи про надання дозволу на тимчасове перебування, прийняття рішення та оскарження його у разі потреби, визначено у законі про іноземців (Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcachUstawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach)

Обгрунтованимя причинами відмови у наданні дозволу може бути

Art. 99.
1. Cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia:
1) posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego UE lub
2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen
upoważniającej tylko do wjazdu na to terytorium wydanej w celu, o którym mowa w
art. 60 ust. 1 pkt 23, lub
3) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
pobyt czasowy, udzielonego w przypadkach, o których mowa w art. 181 ust. 1, lub
4) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej na podstawie zgody na pobyt
tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo w związku z
udzieleniem mu azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej lub
nadaniem mu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
5) ubiega się o u dzielenie ochrony międzynarodowej lub oudzielenie azylu, lub
6) jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla
cudzoziemców lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci
zakazu opuszczania kraju, lub
7) odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany, lub
8) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po tym, jak został
zobowiązany do powrotu, i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu
określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w przypadku przedłużenia tego terminu, lub
9) jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach,
o których mowa w art. 299 ust. 6, lub
10) przebywa poza granicami Rzeczypospolite
Art. 100.
1. Udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy odmawia się cudzoziemcowi, gdy:
1) nie spełnia on wymogów udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze
względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą
ubiegania się o  to zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium Rzeczy
– pospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące lub
2) obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt
jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niepożądany, lub
3) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy
wjazdu, lub
4) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zobowiązania wynikające
z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących
Rzeczpospolitą Polską, lub
5) w postępowaniu w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy:
a) złożył on wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe
informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub
informacje, lub
b) zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument
w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako
autentycznego, lub
6) zalega z uiszczeniem podatków, z  wyjątkiem przypadków gdy uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
7) nie zwrócił kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które zostały pokryte z budżetu
państwa, lub
8) podlegając obowiązkowi leczenia na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z
dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi, nie wyraża zgody na to leczenie, lub
9) złożył wniosek podczas nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub przebywa na tym terytorium nielegalnie.
2. Cudzoziemcowi można odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt
czasowy w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 113, jeżeli
wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy złożył przed upływem
1 roku od upływu okresu ważności poprzedzającego go zezwolenia albo od dnia,
w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy stała się ostateczna.
Тобто, якщоі ноземцю відмовляють у наданні дозволу на перебування, причини відмови можуть бути лише тими, які перелічені в законі.
На інші воєвуда послатися не може.
Отже, якщо іноземець отримує відмову із формулюванням, якого нема в законі – це підстава для апеляції.
Тому законні причини відмови на вашу заяву варто знати.Щоправда, відмови з якоїсь екзотичної причини трапляються вкрай рідко.

Зазвичай відмова грунтується саме на тих підставах, які ретельно виписані у законі.
Але це зовсім не означае, що у випадку,  коли воєвуда посилається на підставу, що передбачена законом, його відмова є остаточною.
Але при тому негативна децизія по справі надання дозволу на перебуваня зобов’язує іноземця впродовж 30 днів виїхати з Польщі.
В той же час, перебуванні ці 30 днів вважається легальним:
Rozdział 2 Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu

Art. 299.

6. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w terminie:
1) 30 dni od dnia, w którym decyzja:

a) o odmowie … udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, decyzja o umorzeniu postępowania w tych sprawach lub decyzja o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

– stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego

stopnia – od dnia, w którym decyzja została cudzoziemcowi doręczona,

7. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie,o którym mowa w ust. 6, uważa się za legalny, chyba że wniosek o przedłużenie mu … zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE został złożony po upływie okresu jego legalnego pobytu na tym terytoriu

Таким чином, на рятування своєї страви та продовження легального перебування в Польщі у іноземця є лише 30 днів,

Art. 331.
1. W przypadku gdy cudzoziemiec złożył skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wraz
z wnioskiem owstrzymanie jej wykonania, termin dobrowolnego powrotu lub termin przymusowego wykonania tej decyzji z mocy prawa przedłuża się do dnia wydania przez wojewódzki sąd admi nistracyjny postanowienia w sprawie tego wniosku.

Тобто, в законі про іноземців не вказано прямо, що іноземець може подавати апеляцію / скаргу на відмову у виданні дозволу на перебування, але, разом з тим передбачено, що коли іноземець подав скаргу до адміністраційного суду на отриману децизію,  він продовжує перебувати легально до прийняття рішення цим судом.

Взагалі в законі про іноземців стосовно оскаржень написано не так вже й багато.
Суто тому, що таке оскарження є тиовим для будь-яких адміністративних справ і
регулюється воно кодексом адміністративного права, а саме – його  10-й розділом Odwołania

§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

Тобто, апеляція подається до керівного органу  того, хто видав децизію.
У випадку справи щодо дозволу на перебуваня  апеляція подається до керівника служби у справах іноземців (Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdsC) w Warszawie)
А якщо й на цьому етапі отримати бажане рішенняне вдалося – то до адміністративниого суду відповідного воєвудства,

Art. 128. Wymogi odwołania  Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.

Тобто, апеляція не обов’язково потрібна мати детальні пояснення, чому саме децизія має бути скасованою. Достатньо того факту, що отримувач децизії нею незадоволений,

Тут варто взяти до уваги інформацію, яка міститься на офіційному сайті migrant.info

Cudzoziemiec niezadowolony z decyzji wojewody może odwołać się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdsC) w Warszawie, za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Cudzoziemiec może zaskarżyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

Ważne: złożenie skargi do sądu administracyjnego nie legalizuje pobytu. Oznacza to, że cudzoziemiec, jeśli nie posiada innego, ważnego dokumentu upoważniającego go do pobytu w Polsce, powinien w takim przypadku wyjechać z Polski.

Тобто, подання апеляції на адресу служби  у справах іноземців треба подати впродовж 14 днів (це регламентує стаття 57 Адміністративного кодексу).
Подається вона не на пряму, а через воєвуду, який виніс негативну децизію. А той вже перенаправляє її до безпосереднього адресата.
До суду – впродовж 30 днів.
Але факт подання апеляції в суд не є підставою для подовженя легального перебування.
Тут варто бути дуже уважними: у багатьох джерелах ця норма особливо підкреслюється – подання справи до суду не є підставою для подовження перебування іноземця в Польщі, що виглядає не дуже справедливим, якщо звернення до суду є законним інструментом захисту своїх прав.
Втім, поки апеляцію розглядає служба у справах іноземців – перебування є легальним. А з огляду на те, що зараз термін розгдяду всіх справ є доволі тривалим, то саме ця апеляція залишає фактично останній шанс встигнути знайти спосіб владнати свої справи і легалізуватися.

Текст апеляції може виглядати так (Джерело):

Warszawa, dnia (дата) r.
Szef Urzędu ds. Cudzoziemców
Koszykowa 16
00-564 Warszawa
Za pośrednictwem:
Wojewoda (назва воєвудства)
(адреса)
Skarżący:
(Ім’я, прізвище, адреса)
Dotyczy: (номер справи)
ODWOŁANIE STRONY
OD DECYZJI WOJEWODY (назва воєвудства)
Z DNIA (дата).
Niniejszym odwołaniem zaskarżam w całości decyzję w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt (вид перебування) decyzji zarzucam w szczególności:
  1. Naruszenie przepisów Ustawy o cudzoziemcach poprzez przyjęcie, iż  (форумулювання з децизії);
  2. Naruszenie art. 8 Kpa poprzez naruszenie zasady pogłębiania zaufania obywateli;
  3. Naruszenie art. 11 Kpa poprzez niewyjaśnienie stronie zasadności przesłanek, którymi kieruje się organ załatwiając sprawę;
  4. Naruszenie przepisów proceduralnych, art., 7 i art. 77 kpa poprzez zaniechanie, nie wyczerpujące zebranie i rozpatrzenie materiału dowodowego przy załatwianiu sprawy.
Wskazując na powyższe wnoszę o:
  1. uwzględnienie niniejszego odwołania jako uzasadnionego w całości i udzielenie Skarżącej zezwolenia na pobyt (вид перебування);
W razie nieuwzględnienie wniosku z pkt I wnoszę o:
  1. o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji.
……………………..
Podpis

Або такий варіант тексту (тут більше треба заповнювати від себе):

…………………………………………                                                       ………………………………
(Imię i nazwisko strony/ nazwa strony)                                      (miejscowość/ data)
…………………………………………
(adres/ siedziba)

………………………………………………
(nazwa organu odwoławczego)
…………………………………..
(siedziba organu odwoławczego)

za pośrednictwem
…………………………………….
(nazwa organu I instancji)
…………………………………….
(siedziba organu I instancji)

O D W O Ł A N I E

Na podstawie art. 127 – art. 129 Kpa, w związku z …………………………………………….. odwołuję się od, otrzymanej w dniu ……………., decyzji ……………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa organu pierwszej instancji)
z dnia ……… ……………… ………………………………………………………………………………………,
(data ) (nr decyzji) (opis rozstrzygnięcia kwestionowanej decyzji)
wnosząc o ………………………………………………………………………… .
(treść żądania – wskazane nawiązanie do art. 138 Kpa)

UZASADNIENIE

(dotychczasowy przebieg postępowania, w tym decyzja organu pierwszej instancji, polemika z kwestionowaną decyzją, podsumowanie – w szczególności przypomnienie zgłoszonego na wstępie żądania)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………….
(podpis)

Załączniki:
1  …………….
2. …………….

 

І наостанок. Існує така думка, що після програшу апеляції, можна одразу ж подати нову заяву на карту і таким чином подовжити своє перебування.
Більше того, існують люди, які стверджують, що саме так й зробили і навіть зрештою отримали карту.

Але!
Тут варто повернутися до ст. 99, в якій перелічені підстави  для відмови у наданні дозволу на перебування.

Art. 99.
8) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po tym, jak został
zobowiązany do powrotu, i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu
określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w przypadku przedłużenia tego terminu,
Тобто, ситуація виглядає так: якщо ви знайшли шпаринку  і встигли подати нову заяву на побит, вам мають знову дати відмову суто на тій підставі, що ви не виїхали попереднього разу.
Скільки разів можна бавитися у такі не дуже коректні  ігри – вирішувати кожній дорослій людині самостійно.
Якщо ж вже говорити про шпаринку…
Юристи тут воліють чіплятися от за яку букву закону:
В децизії має бути вказано, що вона набуває законної сили у термін 14 днів з моменту отримання (така вимого закону).
Тобто, якщо встигнути подати нову заяву на карту ДО того моменту як децизія набула чинності, то виникає такий от казус: ваше перебування є легальним, оскільки подана заява на карту. Попередня справа закривається (через декілька днів після подання заяви і до того, як нову заяву візьмуть в роботу), оскільки винесена децизія. Тобто, на розгляді перебуває лише одна заява від цього іноземця і формальних підстав у відмові нема.
Зовсім коректно буде, якщо виїхати, як того вимагає децизія, дочекатися безвізового коридору, знову заїхати і перебувати далі на підставі очікування карти.
Втім, повторюємо: такі експерименти – справа особистого вибору кожного.
Бажаємо вам отримувати лише позитивні децизії, але при тому й бути готовими відстоювати свої права.
Advertisements

Залишити відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s