Що означає літера на штампі при забороні в’їзду

Posted by

Чи не щодня на наш сайт приходять відвідувачі, які шукають відповідь на питання: “Що означає та літера, яку мені написали в паспорті поряд із штампом, коли не дозволили в’їзд до Польщі?”

Тож, мабуть, мусимо мати розгорнуту відповідь.

Правила в’їзду в шегенську зону, вимоги до підтверджуючих документів та підстави відмови в’їзду визначені у Шенгенському кодексі.

Процедурі відмови у в’їзді присвячена стаття 14, у якій читаємо:

Odmowa wjazdu może nastąpić wyłącznie w drodze uzasadnionej decyzji podającej dokładne przyczyny odmowy. Decyzja jest podejmowana przez organ do tego upoważniony na mocy prawa krajowego. Decyzja ta wywiera skutek natychmiastowy.

Uzasadniona decyzja podająca dokładne przyczyny odmowy wydawana jest w formie standardowego formularza, określonego w załączniku V część B, wypełnionego przez organ upoważniony na mocy prawa krajowego do odmowy wjazdu. Wypełniony standardowy formularz jest wręczany danemu obywatelowi państwa trzeciego, który potwierdza otrzymanie decyzji o odmowie wjazdu przy użyciu tego formularza.

Szczegółowe zasady dotyczące odmowy wjazdu wymienione są w załączniku V część A.

При відмові в’їзду видається письмове рішення.
Деталі та формуляр по цій процедурі наведені у Додатку 5 до Кодексу.

Procedury odmowy wjazdu na granicy

1. W przypadku odmowy wjazdu właściwy funkcjonariusz straży granicznej:
a) wypełnia standardowy formularz odmowy wjazdu przedstawiony w części B. Dany obywatel państwa trzeciego podpisuje formularz, po czym otrzymuje kopię podpisanego formularza. W przypadku odmowy podpisania przez obywatela państwa trzeciego funkcjonariusz straży granicznej wskazuje fakt odmowy na formularzu w polu „uwagi”;

b)  zamieszcza w paszporcie stempel wjazdowy, unieważniony przekreśleniem na krzyż nieusuwalnym czarnym tuszem, i zapisuje naprzeciw przekreślenia po prawej stronie, również nieusuwalnym tuszem, literę(-y) odpowiadającą(-ce) powodowi (powodom) odmowy wjazdu, których listę zawiera wymieniony wyżej standardowy formularz odmowy wjazdu;

c) w stosownych przypadkach unieważnia lub cofa wizę zgodnie z warunkami określonymi w art. 34 rozporządzenia (WE) nr 810/2009;

d) odnotowuje każdą odmowę wjazdu w rejestrze lub w wykazie, podając tożsamość i obywatelstwo danego obywatela państwa trzeciego, dane dotyczące dokumentu uprawniającego obywatela państwa trzeciego do przekroczenia granicy oraz powód i datę odmowy wjazdu.

2. Jeżeli obywatel państwa trzeciego, któremu odmówiono wjazdu, przybył na granicę, korzystając z usług przewoźnika, miejscowy organ właściwy:

a) nakazuje przewoźnikowi nadzór nad obywatelem państwa trzeciego i przewiezienie go niezwłocznie do państwa trzeciego, z którego przybył, do państwa trzeciego, które wydało dokument uprawniający go do przekroczenia granicy lub do jakiegokolwiek innego państwa trzeciego, w którym ma on zagwarantowane przyjęcie, lub do znalezienia środków dalszego przewozu zgodnie z art. 26 konwencji z Schengen i dyrektywą Rady 2001/51/WE (1);

b)  w oczekiwaniu na dalszy przewóz, podejmuje odpowiednie środki zgodnie z prawem krajowym i z uwzględnieniem okoliczności lokalnych w celu uniemożliwienia obywatelom państw trzecich, którym odmówiono wjazdu, nielegalnego wjazdu.

3. W przypadku istnienia podstaw zarówno do odmowy wjazdu obywatelowi państwa trzeciego, jak i do jego zatrzymania, funkcjonariusz straży granicznej kontaktuje się z organami właściwymi w zakresie decyzji w sprawie działań, jakie mają być podjęte zgodnie z prawem krajowym.

Тобто, стосовно штампу, маємо наступне:

При забороні в’їзду прикордонник заповнює формуляр, в якому відмічається конкретна причина заборони.
Копія цього заповненого формуляру видається іноземцю.
Формуляр виглядає так:

333333333

Крім того, в паспорті ставиться штамп, який перекреслюється чорнильною ручкою і поряд пишеться та сама літера, якою позначена причина відмови у формулярі

4444444

А – у іноземця нема дійсного паспорту / іншого документу, який дозволяє перетин кордону

В – паспорт є сфальсифікований

С – не має візи / іншого документу, який дозволяє перетин кордону

D – віза (інший документ) є підробленою

Е – не має документів, які підтверджують мету подорожі (вказується назва документу)

F – вичерпав 90 днів перебування в шенгені

G – не має достатньо коштів

H – іноземець внесений до шенгенської інформаційної системи SIS або до національного реєстру (тобто – заборона в’їзду була здійснена раніше і термін заборони ще не вичерпався)

I – становить загрозу безпеці на території  ЄС (громадського порядку, внутрішньої безпеки, публічного здоров’я або міжнародних відносин).

Все. Інших позначок не передбачено.

Якщо ви отримали відмову у в’їзді і вважаєте її необгрунтованою, ви маєте право її оскаржити.

Залишити відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s