Що робити у випадку депортації за порушення термінів перебування

Posted by

Потік запитань “Що робити, якщо отримав/ отримала депортацію” збільшується щодня.
Ми спробуємо зібрати до купи поради, що робити у такому вкрай неприємному випадку.

Почати тут варто з того, що термін “депортація” – сленговий, використовується у викривленому значенні.
Зазвичай, депортації як такої (примусового переміщення порушника через кордон) не відбувається – людині просто видають папірець із вимогою виїхати з території Польщі у визначений термін.
Часто такий припис видають безпосередньо в пункті перетину кордону, коли  порушник й так вже прямує додому.
Таке рішення може також супроводжуватися відповідним штампом в паспорті іноземця:

депорт

Повний перелік підстав, коли іноземця зобов’язують полишити територію Польщі можна знайти в Законі про іноземців:

Art.302.
1. Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, gdy:
1) przebywa lub przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim, jeżeli wiza lub inny dokument są lub były wymagane lub
2) nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu jego pobytu na terytorium wszystkich lub niektórych państw obszaru Schengen, do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy, w każdym okresie 180 dni, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej, lub
3) nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu jego pobytu wskazanego w wizie Schengen w każdym okresie 180dni, lub po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na podstawie wizy krajowej, lub
4) wykonuje lub w dniu wszczęcia kontroli legalności wykonywania pracy prowadzonej przez uprawniony do tego organ wykonywał pracę bez odpowiedniego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń, lub
5) podjął działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
6) nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, inie wskazał wiarygodnych źródeł uzyskania takich środków finansowych, lub
7) obowiązuje wpis danych cudzoziemcado wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub
8) dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wizy Schengen, z wyłączeniem wizy upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium, lub
9) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa iporządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej, lub
10) przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa, lub
11) został skazany prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu iistnieją podstawy do przeprowadzenia postępowania w sprawie przekazania go za granicę w celu wykonania orzeczonej wobec niego kary, lub
12) przebywa poza strefą przygraniczną, w której zgodnie z zezwoleniem na przekraczanie granicy wramach małego ruchu granicznego może przebywać, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej, lub
13) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po upływie okresu pobytu, do którego był uprawniony na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej, lub
14) dalszy pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie stanowił zagrożenie dla zdrowia publicznego, co zostało potwierdzone badaniem lekarskim, lub dla stosunków międzynarodowych innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub
15) cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne z deklarowanymi, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę, lub
16) została wydana decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej, o uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za nie dopuszczalny, o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej lub decyzja opozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej i cudzoziemiec:
a) nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wterminie iprzypadku, októrych mowa wart.299 ust.6pkt1 lit.b, albo
b) przebywa wstrzeżonym ośrodku albo wareszcie dla cudzoziemców

В наведеному вище прикладі, припис було винесено з причини порушення термінів перебування по безвізу (п. 2 §1 ст. 302 Закону).

Сама по собі  вимога виїхати з території Польщі не виглядала б аж такою проблемною, якби до неї не додавалася заборона в’їзду в шенгенську зону від 6 місяців і більше, в залежності від суттєвості порушення.

Разом з тим, якщо ви вважаєте вимогу виїзду необгрунтованою, ви маєте право на оскарження впродовж 14 днів від моменту її отримання.

Чи можна повернутися до Польщі, якщо видали лише припис залишити територію країни  без заборони в’їзду? Чи пропустять прикордонники?

Так, можна повернутися.
Сам по собі припис виїхати з Польщі не є покаранням. Його можуть видати навіть у випадку, коли людина сама відмовилася від подальшого очікування карти побиту й справу закрили. Тоді до децизії про закриття справи може бути доданий такий припис. Й, звісно, людина в такому випадку може повернутися хоч й одразу, якщо має на те підстави.

Що  робити, аби не наразитися на заборону в’їзду?

Часто перевищення термінів перебування трапляється внаслідок банального невміння рахувати дні по безвізу/ шенгенській візі.

Дуже радимо опанувати онлайновий калькулятор шенгенських днів, аби мати змогу коректно обраховувати свої дні перебування й не порушувати терміни перебування ненавмисно.

Разом з тим, більшає випадків, коли справу щодо карти побиту залишають без розгляду або закривають з різних причин. В такій ситуації тед визнається, що іноземець перебуває в Польщі безпідставно і йому видають децизію з вимогою виїхати з Польщі. Таким ситуаціям запобігти важче. Але й штраф та заборону в’їзду в таких випадках зазвичай не призначають.

Що робити, якщо крім припису виїхати, виписали штраф та склали акт про заборону в’їзду?
(Ми НЕ розглядаємо тут обхідні маневри та хитрі способи уникнення покарання.
Говоримо лише про те, як можна послабити призначене покарання в межах законів)

Власне, вимога виїхати без штрафу та заборони в’їзду видається у випадках, коли іноземець не скоїв порушення (наприклад, людині просто відмовили у подальшому перебуванні) або ж порушення є незначним (у випадку перевищення терміну перебування по візі або безвізу на 1-2 дні цілком реально відбутися лише приписом, без штрафу та заборони в’їзду).

Якщо ж  штраф та заборону в’їзду призначено, вони зазвичай свідчать про те, що порушення суттєве.

Тут нам може допомогти той самий Закон про іноземців:

Art.318. 1.Wdecyzji ozobowiązaniu cudzoziemca do powrotu orzeka się ozakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej iinnych państw obszaru Schengen oraz określa się okres tego zakazu.
Art.320. 1. Organ, który w pierwszej instancji wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, może cofnąć zakaz, októrym mowa wart.318, na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji, jeżeli cudzoziemiec wykaże, że:
1) wykonał obowiązki wynikające zdecyzji ozobowiązaniu cudzoziemca do powrotu…
1a. Organ, rozpatrując wniosek o cofnięcie zakazu, o którym mowa w art.318, uwzględnia, w szczególności:
1) okoliczności, w jakich cudzoziemcowi została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;
2) okoliczności, ze względu na które ma nastąpić ponowny wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen.
2. Zakazu, o którym mowa w art. 318, nie cofa się, gdy:
1) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) cudzoziemiec nie uiścił należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji ozobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które był obowiązany ponieść, lub
3)został on orzeczony po wydaniu cudzoziemcowi decyzji ocofnięciu zakazu, októrym mowa wart.318, iod wydania tej decyzji nie upłynęły 2 lata, lub
4) nie upłynęła jeszcze połowa okresu, na jaki został orzeczony

Тобто, будь-який іноземець, який отримав заборону в’їзду, може подати заяву про скасування цієї заборони, якщо вчасно і добровільно виїхав, сплатив штраф, якщо минула вже половина терміну заборони та впродовж останніх 2-х років йому не скасовували подібні заборони.

Адресувати цю заяву потрібно тому органу прикордонней служби (Straży Granicznej), який прийняв рішення про заборону в’їзду. Для ведення справи по цій заяві іноземець повинен мати представника, який знаходиться на території Польщі.  Детальніше

Приклад заяви про скасування заборони
(зверніть увагу – текст написаний від імені жінки! у разі подання заяви від імені чоловіка виправлень буде більше):

(Miasto), dnia (data).
Komendant Placówki Straży Granicznej w ________
____(adres)____________

(Imie, nazwisko)
urodzona (data)  (miasto), Ukraina
paszport seria nr ___________,
wydany przez władze Ukrainy
w dniu 00.00.0000 r ważny do dnia 00.00.0000 r.

PROŚBA O COFNIĘCIE DECYZJI O ZAKAZIE WJAZDU DO POLSKI

W dniu 00 (miesiac) 0000 r dostałam decyzję nr 000000 o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wraz z orzeczeniem o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres ___________.
Wobec powyższego uprzejmie proszę o cofnięcie decyzji nr 000000 z dnia 00 stycznia 0000 r. w szczególności w zakresie zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres ____________.

Uzasadnienie

W dniu 00.00.0000 r. wyjeżdżałam z Polski na Ukrainę i zostałam zatrzymana przez Straż Graniczną z Placówki Straży Granicznej w _____________ ze względu na naruszenie zasad pobytu na terytorium RP. Łącznie czas pobytu na terytorium RP trwał 191 dni, natomiast wiza którą posiadałam uprawniała mnie do 170 – dniowego pobytu na tym terytorium w terminie od dnia 00.00.0000 r. do dnia 00.00.0000 r. Tym samym termin pobytu został przekroczony o 21 dni, co narusza art. 299 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

W ramach postępowania administracyjnego na podstawie art. 318 ustawy o cudzoziemcach została wydana decyzja nr 0000000 z dnia 00.00.0000 r. zobowiązująca mnie do powrotu ciągu 00 dni od doręczenia decyzji oraz m.in. zakazująca ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polski na okres ____________.  Nadto otrzymałam mandat karny na kwotę 000 zł.

Zgodnie z art. 320 ustawy o cudzoziemcach organ, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji, może cofnąć zakaz, o którym mowa w art. 318 ust. 1, jeżeli cudzoziemiec wykaże, że:
• wykonał obowiązki wynikające z decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub
• jego ponowny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen ma nastąpić ze względu na uzasadnione okoliczności, zwłaszcza ze względów humanitarnych.

W pierwszej kolejności chciałbym wskazać, że wykonałam zobowiązanie do powrotu jeszcze w tym samym dniu tj. 00.00.0000 r., co potwierdza stempel umieszczany w moim paszporcie serii numer MT000000. Natomiast mandat karny w wysokości 000 zł zapłaciłam  bezpośrednio po jego wystawieniu.

Aktualnie jestem studentką pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, w trybie stacjonarnym na kierunku zarządzanie w AAAA. Na studia zostałam przyjęta na okres od 00.00.0000 r. do 00.00.0000 r.
Bardzo zależy mi na zdobyciu wiedzy specjalistycznej w dziedzinie zarządzania i tym samym uzyskanie w przyszłości dobrej pracy.

Jestem także pozytywnie zaskoczona obowiązującymi przepisami prawa oraz tym, że są one przestrzegane przez większość obywateli. W Polsce mieszka i uczy się także mój narzeczony AAAAA, z którym planowaliśmy wziąć ślub latem w Polsce. W formie podróży poślubnej myśleliśmy o krótkich wypadach w różne miejsca Polski, aby lepiej poznać jej kulturę i tradycję oraz podziwiać piękne krajobrazy.

Chciałabym również wskazać, że jestem osobą, która przestrzega przepisów prawa. Incydent związany z przekroczeniem terminu był jednym uchybieniem z mojej strony w moim dotychczasowym życiu i wynikał z natłoku obowiązków.

Zakaz wjazdu na teren Rzeczypospolitej przez okres __________ tj. do 00.00.0000 r. nie pozwoli na realizacje moich planów oraz spowolni moje dążenia do lepszej przyszłości. Przede wszystkim zakaz powrotu uniemożliwi mi kontynuowanie studiów, a co za tym idzie zdobycie wiedzy i wykształcenia. Dodatkowo nie będę mogła wziąć ślubu z moim narzeczonym tak jak sobie wspólnie zaplanowaliśmy. Okres zakazu wjazdu na teren Rzeczypospolitej będzie dla mnie czasem straconym.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o cofnięcie Decyzji nr 0000000 z dnia 00.00.0000 r. w części zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polski na okres __________.

Jednocześnie informuję, że ustanawiam radcę prawnego ________________ moim pełnomocnikiem do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w niniejszej sprawie.

Załączniki:
• pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową za pełnomocnictwo – 17 zł,
• opłata skarbowa 10 zł,
• kopia paszportu  _____________,
• kopia mandatu karny z dnia 00.00.0000 r.,
• kopia legitymacji studencką wydaną w dniu 00.00.0000 r.,
• kopia umowy najmu mieszkania,
• kopia zaświadczenia o potwierdzenie kontynuacji nauki w Polsce.

Наскільки часто вдається відмінити заборону в’їзду завдяки подібній заяві, судити складно. У відкритих джерелах нам не вдалося знайти статистики щодо кількості виданих заборон та їх відміни.
Тому радимо кожному оцінити доцільність зусиль з огляду на тривалість заборони та обгрунтованість потреби нового в’їзду до сплиття терміну заборони.

І наостанок. В інтернеті можна знайти безліч порад – “загубити” паспорт, подати заяву та отримати тимчасовий, перетнути кордон через іншу країну (Словаччину, Угорщину) та вже вдома зробити новий паспорт. Навіть є реальні люди, які так робили, й у них все вийшло.
Мусимо попередити – ця схема все ще може спрацювати, якщо порушник не здавав відбитків пальців, коли їхав до Польщі  (мав старий паспорт, не здавав відбитки для візи).
З тих пір, як запроваджено System Informacyjny Schengen (SIS), будь-які ваші документи, які містять відбитки пальців (біометричний паспорт, карта побиту, візова анкета) дозволяють перевірити всі ваші перетини кордону. Ви можете виїати начебто без проблем і навіть знову заїхати до Польщі із новим паспортом, а вже згодом вас знайде повістка – Новий паспорт, безвізовий коридор та депортація! Всі крапки над Ї.
Шпаринок, які дозволяють уникнути покарання за нелегальне перебування залишається все менше. Не варто на них розраховувати…

Чи можна за наявності депортації за “перебір днів” по безвізу в’їхати в Польщу по національній візі?

Заборона в’їзду розповсюджується на перетин кордону на підставі документів як для короткострокового, так й довгострокового пербування.

 

Ми зібрали у цій статті інформацію з різних офіційних джерел.
Але переконані – це ще не повний перелік можливих дій у цьому прикрому випадку.

Будемо дуже вдячні читачам за доповнення, практичні поради й уточнення у коментарях до цієї статті або на наших сторінках в соцмережах

=======

Аби оперативно отримувати повідомлення про нові публікації нашого сайту підписуйтеся на оновлення або читайте нас в Телеграм

4 comments

 1. У мене така ситуація. Одержав заборону (з 30 січня 3019 року) на вїзд до Польші протягом 6 місяців (92 дні пробув по безвізу). 1 серпня 2019 року пройде 6 місяців. В кінці березня одержав лист на мій запит до системи SIS та VIS. В якому мене інформували, що мої дані не фігурують в цих системах. В кінці квітня надіслав прохання про скасування заборони на вїзд.
  Питання: Якщо заборну не скасують і мені прийдеться чекати дозволу на вїзд до 1 серпня 2019 року, то чи можу я подавати документи на одержання запрошення (освядчення) на робочу візу? Адже в базі мене немає а час чекання до серпня я можу використати з користю.

  Подобається

 2. Доброго дня!
  Чи відомо Вам скільки часу всередньому розглядається заява про скасування?
  Та як правильно відрахувати половину терміну, якщо заборона була видана на 6 міс. 26.02 з терміном 30 днів щоб покинути країну, а виїхала я 6.03?

  Подобається

  1. 6 місяців треба рахувати від дати виїзду – 6.03.
   Заява про скасування розглядається відносно швидко (відносно карт побиту).
   Фактів порушення терміну розгляду адмін справ (1 місяць) не помічено.
   Але…
   У випадку заборорони на 6 місяців є шанс “відіграти” приблизно 2 місяці. Чи вони вартують процедури оскарження (сплата мит та, головне, наявність представника) – це на ваш розсуд.
   Але якщо заборона в’їзду була винесена неправомірно – тоді є сенс оскаржувати в будь-якому випадку

   Подобається

Залишити відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s