Що відбувається із студентськими візами?

Posted by

Впродовж близько 10 років залучення іноземних студентів до вишів  є одним зі стратегічних напрямів розвитку польської економіки.
Серед цих іноземних студентів – багато українців.

Відтак, середина літа – це вже традиційно час, коли студенти починають лаштуватися у чергу на отримання студентської річної візи.
Цьогоріч в соціальних мережах почали ширитися тривожні повідомлення: візові центри висувають нові, значно суворіші вимоги до пакету документів для отримання студентської візи.

Що сталося? Чи є якесь підгруння у цих вимог? Що робити тим, хто не має видповідних документів й не має можливості їх зробити?

Ось оголошення, яке розміщене на сайті одного з посередників:

1111111

На сайті Посольства наразі оголошень про зміну переліку документів для студентських віз немає, на сайтах консульств – також.
Деякі зміни внесені на сторінці, на якій наведено перелік документів по кожному з типів видів, але порівняти, що саме змінилося неможливо.

Чого точно не було в попередніх роках  – то цих кількох рядків  наприкінці пункту

5. Віза з метою навчання першого ступеня (бакалавр), навчання другого ступеня (спеціаліст) або навчання в магістратурі, або аспірантурі, або проходження підготовчого курсу для зарахування на навчання

Анкета на видачу вищезазначеної візи може розглядатися до 60 днів.

Розпорядження Міністра Внутрішніх Справ і Адміністрації 6 лютого 2018 р стосовно розміру фінансових коштів, які повинен мати іноземець, котрий розпочинає чи продовжує навчання на території Республіки Польща

У листуванні  консульства пишуть таке:

1111111

Це не одинична творчість окремого працівника консульства. Подібні за змістом листи отримали різні люди, які вирішили уточнити умови подання на студентську візу цього року.

У візових центрах озвучують ті самі вимоги, які наведені вище і це підтверджують багато людей. Інколи вимоги бувають навіть жосткішими: потрібно мати проплачене житло на рік наперед.

Позицію департаменту у справах іноземців МЗС Польщі щодо змін у законі про іноземців, про які йдеться, можна прочитати на офіційній сторінці тут (російською).

Зміни в законодавстві, на які посилаються посередники (включно із візовими центрами), були прийняті в січні:  Чергові зміни в законі про іноземців. До уваги тих, хто вчиться.
Тоді, взимку, ми обіцяли зробити огляд змін, які були внесені в закон, аби розібратися, на що вони вплинуть.

Саме час це зробити зараз.
Почнемо зі статті, яка, власне, визначає тип візи, яку видають студентам вишів (вже із змінами, які були прийняті взимку):

Art.60.  1. Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje się w celu:
9) odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się wszkole doktorskiej;

2. Wiza w celu, o którym mowa w ust. 1:
3) pkt 9…. – może być wydana tylko jako wiza krajowa

3. Na naklejce wizowej w polu „uwagi”, obok oznaczenia celu wydania wizy, zamieszcza się następujące adnotacje:
1) „student” – w przypadku wizy wydawanej w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych: studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenie się wszkole doktorskiej, zwanych dalej „studiami”…

Наступною статтею, яку варто проаналізувати, є стаття 64а, яка, власне, й визначає  підстави видання студентської візи.
Це повністю нова стаття, вона була додана в Закон про іноземців тими самими змінами, про які зараз мова:

Art.64a.1. Wiza krajowa w celu, o którym mowa wart. 60 ust.1 pkt 9, z adnotacją „student”, może być wydana cudzoziemcowi, który spełnia warunki, októrych mowa w art.144 ust.1 pkt 1 oraz pkt 2 lit.b, jeżeli jednostka prowadząca studia, która podlega obowiązkowi zatwierdzenia, została zatwierdzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art. 144 ust. 4–14, albo w stosunku do jednostki prowadzącej studia, która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców, o której mowa w art. 144a ust.1

7. W postępowaniach w sprawie wydania wizy krajowej, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9, z adnotacją „stu-dent”, cudzoziemcowi kontynuującemu kształcenie w jednostce prowadzącej studia, w stosunku do której została wy-dana decyzja, o której mowa w art. 144b ust. 1, nie stosuje się wymogu związanego z obowiązkiem zatwierdzenia jednostki prowadzącej studia.

Нам ще належить розібратися  із змістом статтей 144, 144а та 144b, але тут для початку варто звернути увагу – якщо візові центри дійсно оновили вимоги до пакету документів, які вимагаються для студентської візи, то перше, що вони мали б  змінити – це почати вимагати документ, який підтверджує, що виш має право навчати іноземців (про що йдеться у статті 64а).
Але ж ні – такого документу у  наведеному вище скріні  немає.

Також корисним буде запам’ятати, в яких випадках у студентській візі мають відмовити (на додачу до загальних причин для будь-якої національної візи)

Art.65.
1. Wydania wizy krajowej odmawia się cudzoziemcowi, gdy zachodzi co najmniej jedna zponiższych przesłanek…

1a. Wydania wizy krajowej w celu, o którym mowa wart.60 ust.1 pkt 9, z adnotacją „student”, odmawia się cudzoziemcowi także, gdy:
1) jednostka prowadząca studia działa głównie w celu ułatwiania studentom lub doktorantom niezgodnego zprawem wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) cudzoziemiec ubiega się o wydanie kolejnej wizy krajowej w celu, o którym mowa w art.60 ust.1 pkt9, zadnotacją „student”, i okoliczności sprawy wskazują, że poprzedzająca ją wiza była wykorzystana w innym celu niż cel, w jakim została wydana.
1b. Wydania kolejnej wizy krajowej w celu, o którym mowa w art.60 ust.1 pkt 9, z adnotacją „student”, można odmówić cudzoziemcowi, gdy został skreślony z listy studentów lub doktorantów

Отже, у причинах відмови у візі нових вимог,  які висувають візові центри, нам теж не вдалося знайти.

Нарешті, настала черга статей 144, 144а та 144b, на які посилається стаття  64а (якщо вже звсім точно, то art.144 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b, art. 144 ust. 4–14, art. 144a ust.1 та art. 144b ust. 1

Art.144.
1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja studiów w jednostce prowadzącej studia zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, chyba że ta jednostka nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia albo w jednostce prowadzącej studia, która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, w stosunku do której nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców, októrej mowa wart.144a ust.1, oraz gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

1) cudzoziemiec przedłoży:
a) zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów,
b) dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne;

2) cudzoziemiec posiada:
b) wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.

Пункти 4-14 статті 144 повністю стосуються вимог до навчального закладу й не стосуються студента та його фінансової спроможності:

4. Jednostkę prowadzącą studia zatwierdza się na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów, w drodze decyzji, na wniosek tej jednostki, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1) jednostka prowadząca studia istnieje od co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku i w tym czasie prowadziła ona działalność polegającą na prowadzeniu studiów;
2) nie sprzeciwiają się temu względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
3) nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej.

5.Obowiązkowi zatwierdzenia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów nie podlegają:
1) uczelnie akademickie w rozumieniu art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2) uczelnie zawodowe w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które są publicznymi uczelniami zawodowymi;
3) uczelnie wojskowe, o których mowa wart.433 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
4) uczelnie służb państwowych, októrych mowa w art.433 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym inauce;
5) uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, których stosunek do Rzeczypospolitej Polskiej reguluje umowa międzynarodowa lub ustawa.

6. Przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu jednostki prowadzącej studia minister właściwy do spraw wewnętrznych zwraca się do Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego iministra właściwego do spraw zagranicznych, awrazie potrzeby także do innych organów, oprzekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności istotne dla oceny spełnienia warunków, októrych mowa w ust. 4 pkt 2 lub 3

7. Organy, októrych mowa wust. 6, przekazują informację, októrej mowa w ust. 6, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

8.  Wszczególnie uzasadnionym przypadku termin 30-dniowy może być przedłużony do 60 dni, o czym organ obowiązany do przekazania informacji zawiadamia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

9. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, októrej mowa wust.6, nie przekaże informacji w terminach, októrych mowa wust. 7 i 8, uznaje się, że wymóg uzyskania informacji został spełniony.

10. Przed wydaniem decyzji wsprawie zatwierdzenia jednostki prowadzącej studia minister właściwy do spraw wewnętrznych zwraca się do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego inauki oopinię wtej sprawie.

11.Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przekazuje opinię, o której mowa wust.10, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania opinii.

12. Wprzypadku braku opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wterminie, októrym mowa w ust.11, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony.

13.Jednostkę prowadzącą studia zatwierdza się na okres 5 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na okres krótszy

Якщо коротко, то пункти 4-13 ніяк не стосуються умов отримання візи, хіба що в студентському пакеті документів від вишу може ще додатися один папірець, який підтверджує, що цей виш має право навчати іноземців.
Але, знову ж  – про вимогу візових центрів мати такий папірець поки що не йдеться.

Аrt. 144a ust. 1 та art. 144b ust. 1 також стосуються виключно вимог до вишу.

Підсумуємо:
в оновлених статтях Закону про іноземців, які стосуються отримання національної візи із позначкою “студент”, дійсно є вимога надати підтвердження оплати за навчання (при тому не вказано точний період оплати – весь навчальний рік чи лише один семестр) та наявності коштів на рахунку (при тому стандартна сума збільшилася на 200 злотих, які мають покривати вартість зворотнього квитка).

Також  є вимога щодо відповідності вишу критеріям, які дозволяють навчати іноземців.

Все.

Норм закону, які зобов’язують студента мати житло, до того ж – оплачене на рік наперед, знайти не вдалося.

Тож, не дивно, що на сайті Посольства та консульств немає оголошень про нові вимоги  – сутуація є доволі заплутаною й ускладненою. І на цьому не хочуть робити наголос.

Звідки ж  посередники взяли  вимогу щодо житла?
Ми аналізували зміни закону, які стосуються виключно віз для студентів вишів.
Але ж одночасно були прийняті зміни в законі, які стосуються науковців, стажерів та волонтерів.
Для волонтерів, наприклад,  передбачено надання документів про наявність оплаченого житла.

8. Віза з метою участі у програмі європейського волонтерства

Заявник, який звертається за національною візою з приміткою «волонтер», щоб підтвердити мету подорожі, складає наступні документи:

 • Документ, що підтверджує забезпечення житлом на території Республіки Польща.

Але ж вони є зовсім іншою категорією пошукачів візи й саму візу отримують дещо іншу – із іншим номером та іншою позначкою.

Тож, є підстави вважати, що вимоги посередників наразі є необгрунтованими, а паніка серед студентів – передчасною.
Аби уникнути немотивованих хвилювань, радимо звертатися по візу не до візових центрів, а безпосередньо до консульств.

Також звертаємо увагу.
Тепер студентська віза і віза для навчання – це дві різні типи віз.
Якщо віза видається студенту вишу стаціонарної форми навчання, то вона буде мати числову позначку 09 та ще й помітку “student” на візовій наклейці.
Для інших видів навчання передбачена віза типу 10 і пакет докуменентів для цієї візи є таким:

9. З метою навчання або участі в тренінгах в іншій формі, ніж зазначено в ст. 60 з. 1 п. 9 і 10 закону «Про іноземців» від 12 грудня 2013 року

 • Довідка з польської школи про прийом або продовження навчання у школі або участь в інших формах навчання (наприклад, мовні курси) або студентський / учнівський квиток. Заявник, який звертається за національною візою – у випадку навчання не в початковій школі, старшій школі, ліцеї, гімназії –  повинен додатково надати план занять курсу, в якому є інформація щодо кількості занять курсу (по тижнях і місяцях), а також щодо повної кількості годин курсу.

Візу типу 10 видаватимуть учням середніх та поліцеальних шкіл, ліцеїв, технікумів, мовних курсів, заочної форми навчання у вишах тощо.

Й насамкінець.
Найнеприємнішою зміною в отриманні візи для студентів є навіть не доведення фінансової спроможності, а період розгляду візової заяви.
60 днів – це надто великий термін. Особливо, якщо взяти до уваги, що студент не зовсім вільний у тому, коли саме подаватися на візу. Він/вона залежить від того, коли виш видасть відповідне підтвердження.
Відтак, можна сміливо прогнозувати, що велика частка студентів з України приїде по безвізу та подаватиметься на карту побиту. Наслідки цього, мабуть, пояснювати не потрібно.

У січні ми зробили припущення:

Якщо взяти до уваги попередній досвід прийняття Польшею законів (змін до законів) на виконання директив ЄС, то наслідки прийняття таких дій зазвичай були такими:
– АБО прийняті зміни є формальними, вони є в законах, але не працюють і ніхто на них особливо уваги не звертає
– АБО польське законодавство починає працювати чіткіше, адже впроваджуються вже відпрацьовані європейські механізми.

Зараз мусимо констатувати – події розвиваються третім шляхом.
Процедурні зміни дійсно відбулися.
І вони дуже схожі на те, що Польща почала скорочувати плани залучення іноземних студентів. І робиться це під виглядом виконання директиви ЄС.

=======

Аби оперативно отримувати повідомлення про нові публікації нашого сайту підписуйтеся на оновлення або читайте нас в Телеграм

Вам сподобалася ця стаття? Клікніть, будь ласка, на блок реклами нижче. Це єдине джерело, яке дозволяє нам покривати витрати на підтримку сайту.

 

Advertisements

12 comments

 1. Здравствуйте , и выше написанных комментарии ,если мой оппекун имеет кредит (64000гр) что такое спонсорское письмо ?
  2.Не много не понятно ,почему должен быть именно кредит , если у меня есть на счету (польского банка) финансы и будет выписка из Польши .
  3 . Кто нибудь подовал документы на визу в последнее время (полициальной школы)
  Какие были требования .
  Очень все запутано ….

  Подобається

  1. 1. Зазвичай “спонсорський лист” супроводжує довідку з банку, якщо рахунок відкритий не на студента, ана іншу особу (когось з батьків, наприклад). В такому випадку ця особа має гарантувати, що буде фінансувати студента.
   2. Чому саме кредитна картка – це поки що лише коментар відвідувача. Поки що надто мало інформації, аби це підтвердити або спростувати. Скоріше за все, аби упередити випадки, коли людині ці гроші перераховують й вона одразу повертає. Наявність кредитної лінії – це певною мірою підстраховка від обману, Можливо, до рахунку в Польщі поставляться поблажливіше
   3. Віза від поліцеальної школи – це віза навчальна, але не студентська. Для студентів стаціонарів вишів з цього року введені окремі вимоги

   Подобається

   1. Спасибо за ответ.
    Интересует следующее .
    Закончил 1 курс полициальной школы .Подал документы на побыт часовый .По сложившим обстоятельствам нужно ехать на Украину .
    Собираюсь открывать визу от школы.какие ещё нужно предоставить документы ,кроме документов со школы …

    Подобається

   2. Вимоги можуть відрізнятися в залежності від консульства. Краще уточнювати там.
    Візьміть видрук з ZUS та мельдунек.
    Вони точно знадобляться

    Подобається

 2. Сегодня, Киевский визовый центр, окно со справочной информацией по польским визам. На вопрос о финансовом обеспечении студента, консультант ответила, что нужна справка из украинского банка о том, что есть счет с кредитной линией не менее 60 000 грн. Причем важен не размер средств на счету, а именно кредитный лимит. Такой счет должен быть или у самого студента или у одного из родителей (опекунов). В случае, если студент находится на обеспечении родителей, то справка из банка плюс спонсорское письмо, обязательно заверенное нотариусом.

  Подобається

  1. Дякуємо за цю інформацію.
   Вона напевно буде корисною читачам.
   Трошки дивні вимоги. Але, з іншого боку, для багатьох виконати їх буде простіше, наж показати наявність грошей на рахунку

   Подобається

 3. В минулому році довідку із банку про наявність коштів на рахунку сина-студента Київський візовий центр не взяв – сказали, що не потрібна.
  “Консул є уповноваженим для оцінки заявника, чи його рівень володіння мовою, якою проходитиме навчання, є достатнім для навчання у навчальному закладі” – то ще й можуть довідку про володіння мовою питати?
  Прошу тих, кто буде подавати документи на студентську візу цім літом, поділітися досвідом: будуть вимагати довідку про оплату навчання за весь рік, або на момент подачі документів буде достатьньо оплати першого семестру?

  Подобається

  1. Так, буде супер, якщо нам вдасться зібрати більш-менш загальну картинку, як оформлення візи відбувалося на практиці та в різних консульствах.
   Будемо вдячні за такі повідомлення

   Подобається

 4. Нажаль, інформація неактуальна. нові вимоги є на сайтах консульств і візового центру. Важливо те, що серед вимаганих документів немає підтвердження олпати за житло, однак !!! в консульстві у Києві і консульстві у Львові (не у візвових центрах, там не знаю) без підтвердження оплати житла не приймають документи. Також нововведення консульства – якщо у вас 2 паспорти, забирають два паспорти. Найважливіше, про що ви не написали – відтепер розгляд заяви на студентську візу ДО 60 ДНІВ! В консульстві у Києві сказали, що очікують в середнбому розгляд за 30-40 днів. Далі текст з сайту візового центру

  Документи, що підтверджують головну мету перебування:

  Віза з метою навчання першого ступеня (бакалавр), навчання другого ступеня (спеціаліст) або навчання в магістратурі, або аспірантурі, або проходження підготовчого курсу для зарахування на навчання

  Заявник, який звертається за національною візою з приміткою «студент», щоб підтвердити мету подорожі, складає наступні документи:

  Довідка з навчального закладу, що підтверджує зарахування заявника на навчання або продовження навчання.
  Підтвердження здійснення оплати, якщо заявник зарахований, або продовжує платне навчання.
  Документ, що підтверджує наявність фінансових засобів для покриття коштів перебування та зворотної подорожі до країни походження чи проживання, або коштів транзиту до третьої країни, яка дала дозвіл на в’їзд, а також наявність коштів на період навчання.
  Візу з приміткою «студент» можуть отримати тільки студенти стаціонарної форми навчання, або особи, котрі виїжджають до Польщі з метою проходження підготовчого курсу для зарахування на навчання. Консул є уповноваженим для оцінки заявника, чи його рівень володіння мовою, якою проходитиме навчання, є достатнім для навчання у навчальному закладі.

  Якщо до анкети не було долучено всіх документів, необхідних для підтвердження даних, що містяться у анкеті, та умов, що підтверджують подання анкети на отримання такої візи, заявнику надається право для їх доповнення у терміні протягом 14 днів від дня подачі анкети.

  Анкета на видачу вищезазначеної візи може розглядатися до 60 днів.

  Подобається

  1. Так в чому інформація не актуальна?
   Ви процитували звичайні вимоги до студентської візи.
   Чим вони суперечать нашій публікації?
   Нового в них дійсно немає;
   Хіба що тривалість розгляду заяви

   Подобається

   1. Тож, не дивно, що на сайті Посольства та консульств немає оголошень про нові вимоги – по суті практично нічого й не змінилося.

    Як це нічого не змінилось, якщо в минулому році і в минулі роки для подачі заяви на візу достатьно було надати довідку про зарахування/продовження навчання і студентський квиток.
    Тепер консульство офіційно вимагає оплату за навчання і кошти на перебування. Це не зміна?

    Подобається

   2. Інші наші читачі підтверджують, що довідку про кошти на рахунку та підтвердження оплати за навчання вони подавали й в попередні роки

    Подобається

Залишити відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s