Трудоустройство


Для граждан Украины (и еще некоторых постсоветских стран), которые закончили учебное заведение в Польше или обучаются в данный момент, существуют специальные условия по трудоустройству, которые регламентируются  Распоряжением Министра труда и социальной политики Республики Польша относительно случаев, когда поручение выполнения работы иностранцу на территории Республики Польша допускается без оформления разрешения на работу – от 21 апреля 2015 (Законодательный вестник от 2015 позиция 588).

§ 1 Поручение иностранцу выполнения работы на территории Республики Польша без оформления разрешения на работу допускается в случае иностранцев, которые являются:

/…/

15) выпускниками польских послегимназийних* школ, вузов стационарной формы обучения или  аспирантуры в польских университетах, в научных институтах Польской академии наук или научно-исследовательских институтах, действующих на основе закона о научно-исследовательских институтах;

15) będących absolwentami polskich szkoł ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych działających na podstawie przepisów o instytutach badawczych;

Знімок екрана 2017-04-15 о 10.04.03

/…/

Другие пункты этого же параграфа также могут быть использованы для упрощения процедуры трудоустройства.
В том числе:

1) проходящими обучение, принимающими участие в профессиональных стажировках, выполняющими консультационную, надзорную или требующую высокой квалификации и умений функцию в программах, реализуемых в рамках деятельности Европейского Союза или других международных программах помощи, а также на основе займов, полученных правительством Республики Польша

1) prowadzących szkolenia, biorących udział w stażach zawodowych, pełniących funkcję doradczą, nadzorczą lub wymagającą szczególnych kwalifikacji i umiejętności w programach realizowanych w ramach działań Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programach pomocowych, także w oparciu o pożyczki zaciągnięte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej;

1

/…/

20) гражданами Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Грузии, Республики Молдова, Российской Федерации или Украины, выполняющими работу в период, не превышающий 6 месяцев в течение текущих 12 месяцев, независимо  от количества лиц, которые поручают им выполнять работу, если до приема иностранца районное бюро труда,  находящееся по месту постоянного жительства или зарегистрированного офиса лица, зарегистрировало письменное заявление компании о своем намерении использовать труд этого иностранца, указав название учреждения, место работы, дату начала и продолжительность работы, тип договора и суммы валового вознаграждения за труд, что указывает на невозможность удовлетворения потребности в персонале на основе местного рынка труда, а также осведомленности с требованиями, касающимися проживания и работы иностранцев, а работа осуществляется на основании письменного соглашения, в котором  указаны те же условия, что и заявлении работодателя.

20) będących obywatelami Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującymi pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy, jeżeli przed podjęciem przez cudzoziemca pracy powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi, określające nazwę zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za pracę, informujące o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców, a praca ta wykonywana jest na podstawie pisemnej umowy na warunkach określonych w oświadczeniu.
Знімок екрана 2017-04-15 о 10.06.26

 

* Понятие “послегимназийные школы” включает в себя:

zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, uzupełniające licea ogólnokształcące, technika uzupełniające, szkoły specjalne przysposabiające do pracy oraz szkoły policealne.zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, uzupełniające licea ogólnokształcące, technika uzupełniające, szkoły specjalne przysposabiające do pracy oraz szkoły policealne.

(Основание – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)

Art. 9. 1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:

1)  sześcioletnią szkołę podstawową;

2)  trzyletnie gimnazjum, dające możliwość dalszego kształcenia wszkołach, o których mowa w pkt 3 lit. a–c i e, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin gimnazjalny;

3)  szkoły ponadgimnazjalne:

a)  trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje wdanym zawodzie, atakże dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

b)  trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

c)  czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

d)  szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,

e) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

C 2018 года в связи с реформой школьного образование понятие “szkoły ponadgimnazjalne” уходит в небытие вместе с самой гимназией, как составляющей системы школьного образования.
Статья 9 уже удалена  из ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, но при этом структура профессионального образования меняется незначительно. Как минимум – полицеальные школы продолжают занимать свое традиционное место в образовании.

Сейчас классификацию школ можно найти в другом законе – USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, где вместо термина “послегимназийная” вводится термин “посленачальная” (szkoła ponadpodstawowa)

Art. 18. 1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:

1) ośmioletnią szkołę podstawową;
2) szkoły ponadpodstawowe:

a) czteroletnie liceum ogólnokształcące,
b) pięcioletnie technikum,
c) trzyletnią branżową szkołę I stopnia,
d) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
e) dwuletnią branżową szkołę II stopnia,
f) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

На данный момент в Распоряжении Министра труда и социальной политики Республики Польша относительно случаев, когда поручение выполнения работы иностранцу на территории Республики Польша допускается без оформления разрешения на работу – от 21 апреля 2015 изменений нет, а соответственно – выпускникам полицеальных школ все так же не нужны разрешения на работу, несмотря на временные нестыковки законодательства.

Процитированные выше нормы  Распоряжения Министра труда и социальной политики Республики Польша относительно случаев, когда поручение выполнения работы иностранцу защищаются статьей 18 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством и в дальнейшем могут быть только расширены, чтобы улучшить доступ украинских граждан к европейскому рынку труда:

Стаття 18
Мобільність працівників

1. Беручи до уваги ситуацію на ринку праці держав-членів згідно з їхнім законодавством та відповідно до норм, чинних у державах-членах та в ЄС, у сфері мобільності працівників:

a) існуючі можливості доступу до зайнятості для українських працівників, надані державами-членами згідно з двосторонніми договорами, мають бути збережені та, у разі можливості, покращені;

b) інші держави-члени повинні вивчити можливість укладання подібних договорів.

2. Рада асоціації зобов’язується розглянути можливість надання інших більш сприятливих положень у додаткових сферах, зокрема можливості доступу до професійного навчання, згідно із законами, умовами та процедурами, чинними у державах-членах та в ЄС, при цьому беручи до уваги ситуацію на ринку праці у державах-членах та в ЄС.

В 2018 году вступают в силу новые положения о трудоустройстве иностранцев, которые расширяют перечисленные выше возможности: Зміни у працевлаштуванні іноземців

Все публикации по теме трудоустройства в одной ссылке.

Advertisements

3 comments

  1. Олено, ми внесли коригування в тест. Запрошуємо до перегляду.
    Дякуємо за вчасне привернення уваги

    Подобається

Залишити відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s